บริการ

  • tesco-aqua-placeholder
    บริการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำหมุนเวียน
    เราเป็นหนึ่งในผู้นําด้านการบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบผลิตน้ําหมุนเวียนในประเทศไทยซึ่งสามารถผลิตน้ําที่มีคุณภาพเยี่ยมเพื่อการใช้ประโยชน์ต่างๆตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าจากน้ําเสียในห
    ลายๆรูปแบบ ที่รวมทั้งน้ําเสียอุตสาหกรรมด้วยราคาต้นทุนที่เหมาะสม