Career Details

นักวิทยาศาสตร์

ตําแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
จํานวนที่รับ: 1 ตําแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้, ระยอง

รายละเอียดงาน:
- ตรวจเช็คคุณภาพน้ําประจําวันโดยใช้เครื่องมือแลปฯ ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้
- รายงานผลการตรวจเช็ครายวันให้กับผู้บริหารและลูกค้าได้รับทราบผ่านทางอีเมล์
- ประสานงานกับบริษัทรับตรวจเช็คฯ ภายนอกเพื่อยืนยันผลการตรวจคุณภาพน้ําอย่างเป็นทางการ

คุณสมบัติ:
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์เคมี, สาธารณสุข, สิ่งแวดล้อม หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการตรวจเช็คคุณภาพน้ํามากกว่า 3 ปี
- ถ้าสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Click here to send us your resume.